เศรษฐกิจ-ประกันราคาข้าว

พาณิชย์เคาะประกันราคาข้าวงวดที่ 20 หอมมะลิจ่ายชดเชยสูงสุด 5.8 พันบาท

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแล

และกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 65/66 งวดที่ 20 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 18-24 ก.พ.66 โดยพบว่า ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ มีเกณฑ์กลางตันละ 13,635.69 บาท จากราคาประกันตันละ 14,000 บาท เกษตรกรจะได้รับชดเชยส่วนต่างตันละ 364.31 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 5,828.96 บาท และข้าวเปลือกเจ้า มีเกณฑ์กลางตันละ 9,901.01 บาท จากราคาประกันตันละ 10,000 บาท เกษตรกรจะได้รับชดเชยส่วนต่างตันละ 98.99 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 2,969.70 บาท

สำหรับข้าวเปลือกปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว มีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงสูงกว่าราคาประกัน จึงไม่มีส่วนต่างชดเชยในงวดนี้ ดังนี้ ข้าวเปลือกปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 11,032.87 บาท จากราคาประกันตันละ 11,000 บาท และข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 12,325.32 บาท จากราคาประกันตันละ 12,000 บาท สำหรับข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่มีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง เนื่องจากสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว

เศรษฐกิจ-ประกันราคาข้าว

“ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์งวดที่ 20 ในวันที่ 1 มี.ค.66 ส่วนงวดที่ 1-19 มีเกษตรกรได้รับเงินส่วนต่างประกันรายได้แล้ว 2.601 ล้านครัวเรือน เป็นเงิน 7,850.76 ล้านบาท และการช่วยเหลือไร่ละพันบาท เกษตรกรได้รับเงินแล้วกว่า 4.627 ล้านครัวเรือน 53,917.48 ล้านบาท